Thiếu axit cũng gây bệnh dạ dày!

Tình trạng thiếu axit trong dạ dày mới là nguyên nhân chính phổ biến gây trào ngược.