Axit dạ dày của chúng ta là loại ăn thực vật!

Nồng độ axit dạ dày của chúng ta thấp hơn động vật ăn thịt 10 lần. Đó là sự thật.